Cookie beleid R.K.V.V. Jeka

De website van R.K.V.V. Jeka is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Alcoholbeleid

Alcoholbeleid

JEKA wenst in haar beleid inzake alcoholgebruik een bijdrage te leveren aan ‘beheerst gebruik’ en volgt in de regelgeving het wettelijke kader. Met name ten aanzien van jongeren is het beleid erop gericht het alcoholgebruik zo mogelijk geheel te voorkomen. Jeka heeft e.e.a. vastgelegd in het Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ (zie hieronder), waarin JEKA de richtlijnen van NOC*NSF volgt.
De kern van het beleid bestaat uit de volgende hoofdregels:
 

 • Het meenemen van eigen alcoholische drank naar het JEKA-complex is niet toegestaan.
 • Aan jeugdleden onder 18 jaar wordt uiteraard geen alcohol geschonken.
 • In de kantine wordt op zaterdag voor 15.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Tegen jeugdleden (< 18 jr.) die de verbodsregel overtreden en dus alcohol gebruiken, ongeacht op welke wijze zij deze hebben verkregen, wordt als volgt opgetreden:
  • de betreffende drank wordt afgenomen;
  • er wordt bij een eerste overtreding een waarschuwing gegeven en de naam wordt bij de bar geregistreerd;
  • de teamleiding van de speler wordt geïnformeerd;
  • bij herhaling van de overtreding wordt als sanctie een (extra) bardienst opgelegd;
  • bij een volgende herhaling van de overtreding wordt dit binnen het bestuur besproken en worden nadere maatregelen vastgesteld.
 • Van functionarissen (leiders, coaches) en andere volwassenen wordt verwacht elkaar aan te spreken op het ongewenst gebruik van alcohol, en met name:
  • ten aanzien van het doorgeven van drank aan jeugdigen;
  • bij bovenmatig gebruik als er nog aan het verkeer moet worden deelgenomen.

 

Reglement alcohol in sportkantines

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van R.k.v.v. J.E.K.A. het bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.


Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:
  • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 2. Sociale Hygiëne:
  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 3. Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft drie leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging worden via een formulier doorgegeven aan de gemeente. 
 4. Barvrijwilliger:
  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant- koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van R.k.v.v. J.E.K.A. heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.


Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals „happy hours‟, en „meters bier‟ zijn in de kantine niet toegestaan;
 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 9. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn:Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 24.00 uur.
 • Op woensdag van 12.00 uur tot 24.00 uur.
 • Op zaterdag van 07.30 uur tot 24.00 uur.
 • Op zondag van 08.00 uur tot 24.00 uur.

Indien er geen of beperkte activiteiten zijn kan van bovenstaande worden afgeweken met dien verstande dat de kantine later opent en/of eerder sluit.

 1. Op de volgende tijdstippen wordt, binnen de grenzen van de gemeentelijke verordening, alcohol geschonken:
 • Op maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 23.00 uur.
 • Op zaterdag van 15.00 uur tot 23.00 uur.
 • Op zondag van 11.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar);
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 - Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Vastgesteld door het bestuur op 23 mei 2016.
N. Havermans                                                                                  M. Vink
Bestuurslid Verenigingszaken                                                   Bestuurslid Clubhuis en accommodatie
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!