Cookie beleid R.K.V.V. Jeka

De website van R.K.V.V. Jeka is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

LIDMAATSCHAP 

artikel 1 
1. De aanvraag voor het lidmaatschap dient schriftelijk op een daartoe bestemd formulier 
aan de secretaris worden gericht. Minderjarigen hebben hierbij de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger nodig. 
De aanname wordt gepubliceerd op de officiële website van r.k.v.v. J.E.K.A.: www.rkvvjeka.nl 
2. Bij de aanvraag moet gelijktijdig inschrijfgeld betaald worden. Het bedrag is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op ? 10. 
3. Binnen 14 dagen na publicatie van de inschrijving op de website kan ieder lid met opgave van reden(en) schriftelijk bij de secretaris bezwaar aantekenen tegen een toelating tot lidmaatschap. 
Het bestuur zal, indien bezwaren zijn ingediend, advies inwinnen bij de ballotagecommissie, alvorens te beslissen. Na ontvangst van het advies besluit het bestuur al dan niet tot toelating over te gaan in haar eerstvolgende vergadering. 
4. Indien een aanvraag m.b.t. het lidmaatschap wordt geweigerd, wordt hiervan 
schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager met opgave van reden(en). Bij weigering door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten. 
5. r.k.v.v. J.E.K.A. heeft zich verbonden aan het onder auspiciën van het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen opgestelde reglement "Melden en registreren van personen die uit het lidmaatschap van een vereniging ontzet zijn". 

artikel 2 
De leden zijn verplicht hun adreswijziging (bij verhuizing) schriftelijk door te geven aan de secretaris. 

artikel 3 
De opzeggingstermijn voor het lidmaatschap genoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten wordt verlengd tot 6 weken. Dit betekent dat het lidmaatschap vóór 15 mei van het lopende verenigingsjaar door het lid dient te worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris. 

artikel 4 
De indeling van de leden in categorieën i.v.m. de vaststelling van de contributie is als volgt: 
. senioren actief per 01 januari ouder dan 18 jaar 
passief per 01 augustus 
. A-junioren 16, 17 of 18 jaar 
. B-junioren 14, 15 of 16 jaar 
. C-junioren 12, 13 of 14 jaar 
. D-junioren 10, 11 of 12 jaar 
. E-junioren 08, 09 of 10 jaar 
. F-junioren jonger dan 08 jaar 
. functionarissen 
. (jeugd)leiders 16 jaar en ouder 
. ereleden 
. sponsors 
. begunstigers 
Indien een dubbelfunctie wordt bekleed, geldt de contributie van de hoogste categorie. Indien meerdere leden uit hetzelfde gezin lid zijn, geldt voor de contributiebijdragen een kortingsregeling. 
De contributie wordt alleen door middel van een door de leden verstrekte machtiging in twee termijnen geïnd. 
Vaststelling van de contributie geschiedt jaarlijks door de algemene ledenvergadering aan de hand van de indexering n.a.v. de kosten voor vaste lasten. Hieronder worden verstaan: huurlasten gemeente Breda, kosten KNVB en kosten voor energieverbruik. 

KLEDING 

artikel 5.1 
De kleding van de veldspelers bestaat uit: 
. shirt: rood-wit-blauw verticaal gestreept 
. broek: wit 
. kousen: blauw 
Het shirt wordt in de broek gedragen. Zichtbare onderkledingstukken moeten in dezelfde kleur zijn als het bovenstuk dat op het bewuste lichaamsdeel wordt gedragen. Broeken mogen niet verder komen dan de knie. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. 
De spelers zijn verplicht in het juiste, hierboven vermelde tenue op het veld te verschijnen. Als niet voldaan wordt aan dit artikel, heeft de leider het recht het betreffende lid niet op te stellen 

Artikel 5.2 
Om tegemoet te komen aan ieders belangen en om misverstanden te voorkomen is het hier opgenomen reglement sponsoring vastgesteld. 
A] Algemeen 
01. Alle aangelegenheden betreffende sponsoring dienen in en na overleg met de Sponsorcommissie geregeld te worden. 
02. Het aangaan van sponsorcontracten is te allen tijde een zaak van de Sponsorcommissie die daarover overlegt met en verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur. 
03. De voorzitter van de sponsorcommissie heeft in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk lid van het Algemeen Bestuur tekenbevoegdheid in sponsoraangelegenheden. 
04. Individuele leden dienen contacten over en mogelijkheden tot sponsoring steeds te melden bij de sponsorcommissie. 
B] Kledingsponsoring 
01. Ten aanzien van kledingsponsoring zal het bepaalde in het door de Algemene vergadering bekrachtigde Huishoudelijk Reglement, artikel 5.1, met betrekking tot kleding steeds als leidraad dienen. 
02. Contracten door de sponsorcommissie in naam van J.E.K.A. afgesloten, dienen altijd gerespecteerd te worden. Dit geldt onder meer en zeer beslist voor kledingcontracten. 
03. Reclame-uitingen en naamsvermelding dienen altijd de goedkeuring te hebben van de sponsorcommissie. In gevallen van twijfel is de uitspraak van het Algemeen Bestuur in deze bindend. 

BESTUUR 

artikel 6 
Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor het verenigingsbeleid c.q. het voetbaltechnisch beleid. 
De voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het kan in zaken die spoed eisen, beslissingen nemen. Op de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur doet het bestuur hiervan mededeling. 
De overige leden van het Algemeen Bestuur komen voort uit één van de volgende bestuurs- commissies: 
. technische zaken 
. accommodaties 
. jeugdzaken 
. activiteiten 
. sponsoring 
. kantinebeheer 
. toernooien 
. communicatie 
. wedstrijdsecretariaat 

artikel 7 
De voorzitter is belast met de volgende taken: 
. algemene leiding 
. algemene belangenbehartiging 
. het leiden van de bestuursvergadering 
. het leiden van de jaarlijkse en extra Algemene Ledenvergadering(en) 
. het vaststellen van de agenda\'s van deze vergaderingen i.o.m. de secretaris 
. de coördinatie van de werkzaamheden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 
. trouble-shooting 
. externe contacten (o.a. SPAR, OBA, Gemeente; KNVB) 
. representatie 
. belangstelling voor de selectie(s) 

artikel 8 
De vice-voorzitter is belast met de volgende taken: 
. waarneming taken voorzitter bij afwezigheid 
. trouble-shooting 
. externe contacten (o.a. SPAR; OBA, Gemeente; KNVB) 
. representatie 
. belangstelling selectie(s) 

artikel 9 
De secretaris is belast met de volgende taken: 
. het voeren van de ledenadministratie 
. het notuleren van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen. 
. de verzorging van de in- en uitgaande post 
. het vaststellen van de agenda\'s i.o.m. de voorzitter 
. het tijdig versturen van agenda's en notulen van de diverse vergaderingen 
. archivering 
. het opstellen van het jaarverslag 
. de coördinatie van de werkzaamheden van de ballotagecommissie 

artikel 10 
De penningmeester is belast met de volgende taken: 
. het beheren van de geldmiddelen 
. de administratie van de inkomsten en uitgaven 
. het doen van betalingen namens de vereniging het uitbetalen van salarissen en vergoedingen 
. het opstellen van het (halfjaarlijks en jaarlijks) financieel verslag 
. het opstellen van de begroting 
. coördinatie van de werkzaamheden van de kascontrolecommissie 

artikel 11 
De overige taken binnen het bestuur op het gebied van technische zaken, accommodaties, jeugdzaken, activiteiten, sponsoring, clubhuisbeheer, toernooien, communicatie en wedstrijdsecretariaat worden toegewezen aan de voorzitter van de desbetreffende bestuurscommissie, die op voordracht van de desbetreffende commissie door de ALV wordt aangesteld als lid van het Algemeen Bestuur. 
De bestuurscommissies zijn op hun specifieke terrein beslissingsbevoegd, indien e.e.a. valt binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidskaders, zoals het jaarlijks in te dienen activiteitenplan en begroting. Zaken die meerdere commissies aangaan blijven aan het Algemeen Bestuur voorbehouden. 
Een bestuurscommissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 7 leden. Deze worden op voor- dracht van de bestuurscommissie door het Algemeen Bestuur aangesteld. 

artikel 12 
Taken van de overige leden van het Algemeen Bestuur, resp. voorzitters van de bestuurscom- missies. 

Bestuurslid accommodaties (ondersteuning door onderhoudsploeg en materiaalbeheer- 
ders) 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. het opstellen van een accommodatieplan 
. het opstellen van een onderhoudsplan accommodaties 
. het coördineren van de door de vereniging zelf uit te voeren werkzaamheden op het complex 
. het onderhouden van de contacten met de gemeente t.a.v. de accommodatie 
. het onderhouden van de contacten met de binnen de vereniging werkzame onderhoudsmensen en ploegen 
. het onderhouden en verzorgen van de materialen m.b.t. de accommodatie in nauwe samenwerking met de materiaalbeheerders 
Bestuurslid voetbaltechnische zaken (ondersteuning door technische commissie en spelersraad) 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. het opstellen van een selectiebeleidsplan senioren 
. het bewaken van het selectiebeleidsplan senioren 
. het zo nodig bijstellen van het selectiebeleidsplan senioren 
. het onderhouden van contacten met de binnen de vereniging werkzaam zijnde technische staf 
. het regelmatig bijeenroepen van de spelersraad 
. het opstellen en bewaken van de begroting m.b.t. de selectie(s) 
. representatie namens de selectie 
. het uitvoeren van de werkzaamheden t.b.v. het wedstrijdsecretariaat van de selectie(s) 

Bestuurslid jeugdzaken (ondersteund door de jeugdcommissie) 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. het opstellen van een selectiebeleidsplan junioren 
. het bewaken van het vastgestelde selectiebeleidsplan junioren 
. het zo nodig bijstellen van het selectiebeleidsplan junioren 
. opzet en uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdcommissie 
. het leiden van de vergaderingen van de jeugdcommissie 
. het onderhouden van externe contacten m.b.t. jeugdzaken 
. representatie m.b.t. jeugdaangelegenheden 
. het onderhouden van contacten m.b.t. de doorstroming junioren-senioren 
. het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de jeugdcommissieleden 
. het opstellen en bewaken van de begroting m.b.t. de afdeling jeugd 

Bestuurslid activiteiten (ondersteund door de activiteitencommissie) 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. het opzetten en uitvoeren van een activiteitenplan junioren en senioren 
. het opstellen en bewaken van een begroting m.b.t. te organiseren activiteiten 
. het coördineren en stimuleren van werkzaamheden van de leden van de activiteitencommissie 

Bestuurslid sponsoring (ondersteund door de sponsorcommissie) 
. het opstellen van een sponsorplan 
. het uitvoeren van het vastgestelde sponsorplan 
. het actualiseren van het sponsorplan 
. het onderhouden van contacten met (kandidaat)sponsors 
. het opstellen van een sponsorstreefplan 

Bestuurslid clubhuisbeheer (ondersteund door de kantinebeheerder en de kantinecommissie) 
. het opstellen, uitvoeren en bewaken van een kantinebeheersplan t.a.v. omzet, opbrengst en organisatie 
. het voeren van de financiële administratie van de kantine 
. het doen van betalingen voor de kantine 
. het onderhouden van de contacten met de kantinebeheerder 

Bestuurslid toernooien (ondersteund door toernooicommissie) 
. het opstellen en uitvoeren van een toernooiplan 
. het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de toernooicommissie(s) en de individuele leden van deze commissie(s) 
. het opstellen en bewaken van de begroting m.b.t. de toernooien 
. het onderhouden van contacten met de leden van het Algemeen Bestuur en de eventuele commissie i.v.m. de realisatie van de toernooien (sponsoring, kantinebeheer, accommodaties) 

Bestuurslid communicatie 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. coördinatie activiteiten webredactie 
. opstellen en bijhouden van communicatieplan 
. het doen van voorstellen aan het Algemeen Bestuur ter verbetering en/of uitbreiding van de interne communicatie. 

Bestuurslid wedstrijdsecretariaat 
. algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
. de coördinatie van de werkzaamheden m.b.t. het wedstrijdsecretariaat in nauwe samenwerking met de eventueel daartoe aan te stellen wedstrijdcoördinatoren. 
. het verdelen van de wedstrijden over de beschikbare velden en kleedkamers. 
. het in overleg met de technische coördinatoren regelen van oefenwedstrijden (tegenstanders, scheidsrechters, materiaalbeheer en clubhuisbezetting). 
. het verzorgen en afwikkelen van de administratieve zaken rondom wedstrijden (wedstrijdformulieren, verweerschriften). 
. het onderhouden van de daartoe noodzakelijke contacten met de KNVB 

Artikel 12 
Als regel vergadert het Dagelijks Bestuur wekelijks, behalve wanneer er een vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvindt. De vergaderfrequentie van het Algemeen Bestuur is eens per zes weken. 
Besluiten van het Algemeen Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Bestuursbesluiten en - indien mogelijk - een kort verslag van deze vergaderingen worden in door de voorzitter op de website geplaatst. 

Artikel 13 
Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking, sanctie(s) aan betrokkenen op te leggen. 

Artikel 14 
De bestuursleden treden volgens het hierna genoemde rooster om de twee jaar af: 
Het eerste jaar: de secretaris, de vice-voorzitter en de bestuursleden uit de commissies accommodaties, technische zaken, kantinebeheer, communicatie en toernooien. 
Het tweede jaar: de voorzitter, de penningmeester en de bestuursleden uit de commissies sponsoring, jeugdzaken en activiteiten en wedstrijdsecretariaat. 
Bestuursleden kunnen zich met in acht neming van artikel 12 van de Statuten herkiesbaar stellen. 

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van 07 november 2005

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!