Ledenraad

Ten einde een grotere betrokkenheid bij het dagelijkse reilen en zeilen in de vereniging te realiseren wordt er een ledenraad gevormd (samengesteld door de ALV) met een toezichthoudende taak:

 • De ledenraad volgt en beoordeelt of de beleidsafspraken worden nagekomen en of algemene of bijzondere ontwikkelingen binnen de vereniging worden herkend door het bestuur.

 • De ledenraad heeft tevens een klankbordfunctie voor het bestuur.

 • De ledenraad is breed samengesteld vanuit het ledenbestand en aanverwante betrokkenen (ouders), bestaat uit maximaal 20 leden, en wel als volgt:

  •     Senioren algemeen (3)
  •     Senioren selectieteams (2)
  •     Leden A en B jeugd (2 á 3)
  •     Leiders/begeleiders jeugd (2 á 3)
  •     Overigen jeugd (ouders):  E, F, MP (2) /  C, D, G (2)
  •     Dames/meisjes (1)
  •     Niet-spelende leden (1)
  •     Overige functionarissen (2)
  •     Overig (2)
 • De leden van de ledenraad nemen deel ‘op persoonlijke titel’. Zij zijn dus niet de formele vertegenwoordiging van hun achterban.

 • Een van de deelnemende leden (gekozen door de ledenraad) fungeert als voorzitter/contactpersoon, een ander als vice-voorzitter.

 • Deelname aan de ledenraad is voor minimaal één jaar. Een lid dat de ledenraad verlaat zorgt zelf voor een opvolger. (De commissie bestuurstructuur stelt de 1e ledenraad samen.)

 • De zittingstermijn voor leden van de ledenraad is maximaal 4 jaar. Na onderbreking van 4 jaar kan een ex-lid opnieuw in de ledenraad zitting nemen.

 • De ledenraad volgt het bestuur via de besluitenlijst van de bestuursvergadering. Minimaal eenmaal per halfjaar woont de ledenraad (gezamenlijk) een bestuursvergadering bij. Op verzoek van de ledenraad kan een delegatie van deze raad een (iedere) bestuursvergadering bijwonen als zij dat van belang acht.

 • De ledenraad brengt tijdens de ALV verslag uit van zijn bevindingen in het afgelopen jaar.

 • De ledenraad is betrokken bij het samenstellen van de agenda van de ALV.

 • De ledenraad heeft geen stemrecht of andere bestuurlijke bevoegdheden.

 • De ‘bevoegdheid’ van de ledenraad beperkt zich tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, en door het zich laten informeren door het bestuur over alle lopende zaken.samenstelling ledenraad

Voorzitter

Bart Boerema

Ouders jeugd

Job van Boxtel

Ouders jeugd (C,D,G)

Jaap Broekman

Ouders jeugd (E,F,MP)

Arris van Domselaar

Senioren

Dirk van Dorsselaer

Selectie Senioren

Remco de Groot

Ouders jeugd (C,D,G)

Mark Jacobs

Dames/meisjes

Suus Pijpstra

Ouders jeugd (B,C)

Rian van Rijsewijk

Ouders jeugd (E,F,MP)

Paulus Roos

Senioren

Robert vd Sande

Functionarissen

Jules Vereecken

Senioren

Jeroen Wennekes
JEKA feliciteert vandaag:
Duncan Highet 7
Thomas Vink 17
Erik van Rijthoven 19